Kyrka

Nya församlingar

Vid årsskiftet bildas två nya församlingar inom Örnsköldsviks södra pastorat; Gullängets församling och Domsjö församling.

Trenden inom Svenska kyrkan har under senare år varit att bilda större enheter. Nu gör Örnsköldsviks södra pastorat det motsatta. Själevads församling, som idag består av 12 500 medlemmar, kommer vid årsskiftet att delas i tre. Själevads församling kvarstår och nya församlingar bildas i Gullänget och Domsjö.

– Det innebär att det blir en starkare lokal prägel. Vi har våra kyrkor i Själevad, Gullänget och Domsjö och även arbetslag på plats. Nu kommer det även att bildas egna församlingsråd vilka utgör lokala styrelser, säger kyrkoherde Peter Persman.

– Det är ett historiskt beslut. Det är många år sedan det senast bildades en ny församling i vårt stift, säger Peter och berättar att förslaget ursprungligen kom från förtroendevalda via en motion till kyrkofullmäktige i dåvarande Själevad, Mo och Björna pastorat.

Själevads församling är idag den överlägset största församlingen inom Örnsköldsviks södra pastorat. Medan övriga församlingar har mellan 400 och 3 500 medlemmar har Själevads församling drygt 12 500.

– Nu kommer vi att få en lite jämnare storleksfördelning mellan församlingarna. Det blir Domsjö församling som blir den största med cirka 5 500 medlemmar.

Förändringen innebär att det, from 1 januari 2024, ska finnas församlingsråd i de nya församlingarna. Med start i september kommer därför offentliga nomineringsmöten att hållas i såväl Själevad som i Gullänget och Domsjö.

Ledamöterna är inte politiskt tillsatta, för att vara valbar till ett församlingsråd ska personen vara döpt, fylla 18 år senast på valdagen och vara folkbokförd i någon av församlingarna i pastoratet.

– Nu finns det alla möjligheter att vara med och påverka vad som händer i församlingarna, alla medlemmar kan vara med och nominera, tillägger Peter.

Bildandet av de nya församlingarna har föregåtts av ett noggrant arbete med att fastställa gränserna för de nya församlingarna som geografiskt gränsar mot varandra; Domsjö mot Själevad och Själevad mot Gullänget.

– Gränsdragningen har inte varit helt enkel, men nu har vi slagit fast var de exakta församlings-gränserna ska ligga. Som vägledning har vi haft skoltillhörighet samt hur våra valdistrikt ser ut, säger Peter Persman och betonar att oavsett vilken församling man tillhör är man välkommen att ta del av verksamheten i övriga församlingar.

Fakta

Församlingar inom Svenska kyrkan är en gemenskap för medlemmar som är bosatta inom ett geografiskt område. Flera församlingar kan samverka i ett pastorat, såsom i Örnsköldsviks södra pastorat. Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ och dess ledamöter väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. För varje församling finns ett församlingsråd som utses av kyrkofullmäktige och fungerar som församlingens styrelse. I första hand är församlingsrådet till för att utveckla församlingslivet medan kyrkorådet har hand om budget, fastigheter och personalfrågor. Kyrkoherden är ledamot i församlingsrådet men kan delegera sitt deltagande till en annan präst www.svenskakyrkan.se

Publicerat