UTBILDNING

Fördjupad samverkan mellan de kommunala vuxenutbildningarna i Västernorrland

De kommunala vuxenutbildningarna i länet har tillsammans tagit fram förslag på ökad samverkan kring Komvux. Syftet är att bidra till långsiktig kompetensförsörjning och kvalitetsutveckling i Västernorrland.

Bildningsnämnden har tagit beslut enligt en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan de kommunala vuxenutbildningarna i Västernorrland. Avsiktsförklaringen möjliggör för vuxenutbildningarna att tillsammans identifiera och möta gemensamma utmaningarna kopplat till kompetensförsörjning i en omvärld med snabb förändringstakt.

Vuxenutbildningen har på nationell nivå pekats ut som en viktig del i att ställa om och ge arbetslösa större möjligheter till anställning. Till följd av pandemin har det skett många varsel i Västernorrland, företag har även tvingats stramat åt och alternativt avvecklat sina verksamheter, samtidigt som den gröna omställningen och nya industrietableringar pågår med full kraft. Det leder till att det redan stora behovet av kompetenshöjning och yrkesväxling ökar mycket tydligt regionen. Tre av fyra svenska arbetsgivare upplever att det är svårt att hitta rätt kompetens – trots historiskt hög arbetslöshet till följd av pandemin. Arbetsgivare i norra Sverige förväntar sig skapa rekordmånga jobbtillfällen, vilket inte minst är goda nyheter i skenet av den höga arbetslösheten i landet. Enligt Svenskt Näringsliv efterfrågar länets företag kompetens där 59 % motsvarar yrkesutbildning på gymnasienivå.

Verksamhetscheferna för de kommunala vuxenutbildningarna i länet har tillsammans tagit fram förslag på ökad samverkan kring Komvux. Syftet är att bidra till långsiktig kompetensförsörjning och kvalitetsutveckling i Västernorrland med attraktiva utbildningar av hög kvalitet som matchar individer och arbetsmarknadens behov. Samverkan omfattar fyra huvudsakliga områden som gemensamt ska utvecklas inom ramen för avsiktsförklaringen;

  • Gemensamt utbildningsutbud för yrkesutbildningar (regionalt yrkesvux)
  • Gemensamt utbildningsutbud för teoretiska utbildningar på Komvux
  • Gemensam upphandling av externa utbildningsleverantörer
  • Validering.

– Örnsköldsviks kommun är väl förberedd på att tillsammans med övriga kommuner i länet utveckla de fyra områdena. Vi har inom länet sedan flera år tillbaka arbetat för att stärka vår samverkan kring utbildningsfrågor. Avsiktsförklaringen kommer befästa vårt samarbete än mer och leda till att både den enskilda kommunen och länet fortsätter utveckla utbildning tillsammans. Företag i Örnsköldsvik står redan nu inför stora kompetensförsörjningsbehov, vilka kommunen enskilt har svårt att möta upp, men genom att agera på en länsgemensam arena ökar möjligheten att utbilda för att täcka dessa behov, säger Andreas K Johansson, verksamhetschef gymnasiet och vuxenutbildningen vid Örnsköldsviks kommun.

Publicerat