Samhällsinformation

Information från kommunstyrelsen 6 september

Här kan du läsa kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 september 2022.

Kompletta handlingar hittar du på sidan Sammanträdeshandlingar och protokoll.

Exploateringsavtal för Järvedstrand klart
Exploateringsavtalet mellan Örnsköldsviks kommun och Byggsigurd för Järved 1:101 och del av fastigheten Järved 1:326 är nu klart och kommer att gälla under förutsättning att detaljplanen för Järvedstrand antas av fullmäktige, vilket kommunstyrelsen också föreslår. Exploatören planerar för ett antal friliggande villor, kedjehus, radhus och flerbostadshus inom området.

Går in i projekt för innovativa energilösningar
Örnsköldsviks kommun medfinansierar det kommande projektet Bothnia green energy för samverkan kring utveckling av innovativa energilösningar med totalt 501 000 kronor under treårsperioden. Projektet planeras inom ramen för Interreg Aurora och är tänkt ska drivas 2023-2025 med Kvarkenrådet EGTS som huvudpartner och stödmottagare. Utförande parter är i projektet Concodia, Kosek, Merinova, Vasek, Skellefteå Science City, Umeå kommun och Övik Energi. Total budget i projektet beräknas till 25 300 000 kronor och projektbudgeten i Örnsköldsviks kommun blir totalt 3 026 000 kronor.

Förenklar taxa och sänker vissa avgifter
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar föreslaget till ny taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter. En tydlig taxa ska göra det enklare för den som ska betala avgift att förstå vilken avgift som är aktuell, och förändringarna innebär också bland annat sänkning av vissa avgifter. Förändringarna gäller avgifterna enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Avbryter arbete med mobilitetshus
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige återtar det tidigare beslutade investeringsutrymmet på 131 miljoner kronor i mobilitetshus i Örnsköldsvik på grund av ökat kostnadsläge de ekonomiska konsekvenser det innebär.

Ytterligare två förskoleavdelningar i Köpmanholmen
Förskolan i Köpmanholmen ska byggas ut med ytterligare två avdelningar, föreslår kommunstyrelsen. Investeringen på 15,8 miljoner kronor är ett led i att möta efterfrågan på barnomsorg idag och i framtiden. Förskolan eldhärjades 2021 vid en anlagd brand och byggdes upp därefter upp med sina fem befintliga avdelningar och fastigheten förbereddes för att möjliggöra utbyggnad.

Plats inte rätt för motorgård
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå medborgarförslaget om en plats för motorgård för motorburna ungdomar eftersom kommunen redan har avtal om marken med en annan part.

Föreslår avslag på nytt fadderverksamhetsförslag
Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget om fadderverksamhet för nyanlända ska avslås. Kommunen arbetar, och har arbetat, med olika former för att skapa ökad inkludering och en del av dem kan benämnas fadderverksamhet. Exempelvis medverkar kommunen i en projektansökan tillsammans med studieförbudet Bilda för att starta upp konceptet Familjekompis i Örnsköldsvik. Sammantaget gör kommunstyrelsen bedömningen att medborgarförslaget ska avslås.

Vill utreda grön rutt
Kommunstyrelsen föreslår att en utredning om grön rutt för avfalls- och posthantering ska genomföras. Detta är en del i ett medborgarförslag som handlar om att postlådor och sopkärl placeras på samma sida inför hämtning för att minska körsträckor, bränsleförbrukning och öka trafiksäkerhet.

Föreslår förändring för småskaliga inmatningsabonnemang
Kommunstyrelsen föreslår att Övik Energi ska ta bort kravet att småskaliga inmatningsabonnemang, det vill säga anläggningar under 63A och installerad toppeffekt 43,5 kW, måste ta ut mer el från elsystemet än vad man matar ut under ett år. Detta efter ett medborgarförslag som föreslår slopad avgift hos Övik Energi för småskaliga inmatningsabonnemang.

Prioriterar inte särskild underhållsbudget
Att införa en särskild underhållsbudget enligt motionen från Lars Näslund (M), Johannes Nordin (M) och Annica Jonsson (M) är inte prioriterat, menar kommunstyrelsen och föreslår avslag på motionen. En sådan bedöms administrativt krävande och arbetet riskerar att bli godtyckligt, och fokus bör istället ligga på prioritering av underhåll via partiförslagens direktiv och ekonomiska satsningar.

Övriga ärenden:

Återrapportering av samhällsbyggnadsförvaltningens arbete med invasiva arter
Yttrande, nulägesbeskrivning, prövningsgrupp Moälven 36:1 i den nationella planen för omprövning av vattenkraft (KS)
Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2021 samt revisionsberättelse för Stiftelsen Örnsköldsviks Naturskyddsfond
Reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Medborgarförslagsvar, bostadsföretaget Övikshem AB
Anmälan av fattade delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstepersoner
Fyllnadsval, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens ekonomiberedning, planeringsgruppen för översiktlig planering
Fyllnadsval, ersättare i forum för kompetensförsörjning
Antagande av reglementen för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, krisledningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, myndighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, välfärdsnämnden, valnämnden och för kommunfullmäktiges revisorer
Regler för ersättning till förtroendevalda 2023-2026
Anmälan av fattade delegationsbeslut, utskott
Avsägelse och fyllnadsval, ersättare i forum för kompetensförsörjning
Anmälan av fattade delegationsbeslut 2022, förtroendevalda och tjänstepersoner

Publicerat