Samhällsinformation

Nya lagar 2010

Nytt år betyder nya lagar att följa. Tidningen 7 har plockat ut några av de viktigaste. Falukorv är falukorv, det blir ökade möjligheter att vabba åt bekanta och skattesänkningar för såväl förvärvsarbetande som pensionärer.<br />
All korv får inte heta falukorv, då namnet blir en skyddad beteckning. Det blir också Hushållsost, liksom andra geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar och traditionella uttryck.

En vän, släkting eller granne kan vabba åt en ensamstående förälder som själv är för sjuk att ta hand om sitt sjuka barn, även om den sjuka föräldern inte har något jobb. Detta gäller om barnet är under tre år. Dessutom förlängs rätten för en närstående att vårda en person som är svårt sjuk från 60 till 100 dagar.

Viltolyckor ska alltid polisanmälas - även när inte någon skada på djuret kunnat konstateras. Reglerna gäller viltet älg, rådjur, björn, varg, lo, hjort, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Jägare som efter polisens förfrågan ställer upp och spårar och avlivar trafikskadat vilt, ska ha rätt till ersättning.

Stat, kommun och landsting ska förbjudas att bedriva kommersiell verksamhet som snedvrider förutsättningarna för effektiv konkurrens. På Konkurrensverkets initiativ kommer Stockholms tingsrätt pröva dessa fall. Om rätten finner att konkurrensen är snedvriden kan verksamheten komma att förbjudas.

Det fjärde steget i jobbskatteavdraget införs och skatten sänks för dem som har inkomst av förvärvsarbete. Vid en inkomst på 22 000 kronor i månaden blir sänkningen strax över 200 kronor.

Även pensionärernas skatt sänks. De som har en ålderspension på 12 000 i månaden får en skattesänkning på runt 150 kronor i månaden.

Studiemedlet höjs med 350 kronor i månaden.

Nya kassaregler. Den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste använda sig av ett certifierat kassaregister. Då det varit svårt att få fram tillräckligt många godkända kassaregister har skatteverket beslutat att det räcker att näringsidkaren den första januari 2010 kan visa att de beställt ett kassaregister som senast kommer att vara installerat den första juli 2010.

Samtliga landsting blir skyldiga att införa vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att välja mellan olika vårdgivare i primärvården. Alla vårdgivare som uppfyller kraven ska ha rätt att etablera sig och få ersättning från landstinget.

Sjuka får behålla sjukpenningen om det kan anses oskäligt att de ska prövas mot hela arbetsmarknaden. De som lider av allvarlig sjukdom kan få 80 % av lönen i sjukpenning också efter 364 dagars sjukskrivning.

De som gått ur a-kassan men går med igen före den 31 december 2010 får rätt till ersättning efter tre månader.
Publicerat